Özgelirler İle Desteklenen Projeler

1

Proje TürleriBaşvuru KoşullarıBaşvuru ve Değerlendirme SüreciBurslara İlişkin EsaslarSatınalma SüreciDeğişiklik İşlemleriGelişim ve Sonuç RaporlarıFormlar / KılavuzlarMevzuatSıkça Sorulan Sorular

Bilimsel Araştırma Projeleri, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumunun stratejik hedefleri ile uyumlu yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Bireysel Araştırma Projeleri: Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış̧ Öğretim Elemanlarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu proje türünde, Proje Yürütücü sonuç raporu tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde proje kapsamında Yönerge’de yer alan tanıma uygun proje çıktılarını sunmak zorundadır.

Proje Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Bireysel Araştırma Projeleri  Sürekli Açık
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
 • Burs
 •  3 Yıl
 • 200.000 TL+ Burs Giderleri
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • Proforma Faturalar
 • Etik Kurul Belgesi (gerekli ise)
 • Hak Sahipliği Beyan Formu

Çok Disiplinli Güdümlü Projeler: Ülkenin ve Üniversitenin bilim politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda, yönetimin gerekli gördüğü çok disiplinli yaklaşım gerektiren alanlara ve konulara yönelik olarak, farklı bölümlerden veya bilim dallarından kurum içi ve/veya kurum dışı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ülkemizin ve bölgemizin sorunlarının çözümünü amaçlayan bilimsel araştırma projeleridir. Proje Yürütücü sonuç raporu tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde proje kapsamında Yönerge’de yer alan tanıma uygun proje çıktılarını sunmak zorundadır.

Proje  Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
Çok Disiplinli Güdümlü Projeler  Çağrı Yapıldığında
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
 • Burs
 •  3 Yıl
 • 750.000 TL+ Burs Giderleri
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • Proforma Faturalar
 • Etik Kurul Belgesi (gerekli ise)
 • Hak Sahipliği Beyan Formu

2020 yılı Çok Disiplinli Güdümlü Projeler çağrısı için tıklayınız.

Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projesi:

 • Avrupa Araştırma Alanı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), TÜBİTAK 1000 ve benzeri proje hedefleri doğrultusunda entegrasyon amacıyla ve akademik birimlerde yeni ve nitelikli projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik var olan altyapının stratejik faaliyet ve gelişimini sağlamak üzere yapılan odak projeleri,
 • Üniversitenin araştırma altyapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerdir.

Proje Yürütücü sonuç raporu tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde proje kapsamında Yönerge’de yer alan tanıma uygun proje çıktılarını sunmak zorundadır.

Proje  Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 Araştırma Altyapısı Kurma ve Geliştirme Projesi  Sürekli Açık
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
 • Burs
 •  3 Yıl
 • Bütçe üst limiti yok
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • Proforma Faturalar
 • Etik Kurul Belgesi (gerekli ise)
 • Hak Sahipliği Beyan Formu

Hızlı Destek Projeleri: Alt yapısı mevcut olan birimlerde araştırmaların sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzeme, makine-teçhizat, hizmet alımı gibi giderlerin hızlı bir şekilde karşılanmasına yönelik kısa süreli ve küçük bütçeli projelerdir. Hızlı Destek Projeleri için ek süre ve ek bütçe sağlanmaz.

Proje  Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 Hızlı Destek Projeleri  Sürekli Açık
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat (bütçenin en fazla %10’u kadar)
 • Hizmet Alımı (en fazla %50)
 •  1 Yıl
 • 30.000 TL
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • Proforma Faturalar
 • Etik Kurul Belgesi (gerekli ise)
 • Hak Sahipliği Beyan Formu

Fikri Mülkiyet Hakları Hızlandırma Projeleri: Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi, teşvik edilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla, üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçlara yönelik ve Üniversitemiz Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu tarafından fikri mülkiyet başvurusu onaylanmış  teknolojilerin ticarileştirme ve teknolojik doğrulama gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlerine yönelik projelerdir. Proje Yürütücü sonuç raporu tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde proje kapsamında Yönerge’de yer alan tanıma uygun proje çıktılarını sunmak zorundadır.

Proje  Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 Fikri Mülkiyet Hakları Hızlandırma Projeleri  Sürekli Açık
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
 •  3 Yıl
 • 100.000 TL
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • DETTO Buluş Bildirim Formu Teslim Alındı Belgesi
 • DEU FSMH Kurulu Kabul Yazısı
 • Proforma Faturalar
 • Hak Sahipliği Beyan Formu

Lisansüstü Tez Projeleri: Lisansüstü tezleri kapsayan ve tez danışmanlarının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik araştırma projeleridir. Tez projesinin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Proje Yürütücü sonuç raporu tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde proje kapsamında Yönerge’de yer alan tanıma uygun proje çıktılarını sunmak zorundadır.

Proje  Türü Başvuru Takvimi Desteklenen Giderler Proje Üst Limitleri Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 Lisansüstü Tez Projeleri  Sürekli Açık
 •  Sarf Malzeme
 • Makine Teçhizat
 • Hizmet Alımı
 • Yolluk
 • Burs (Tıpta uzmanlık hariç)
 •  Öğrencinin yasal süresi ile sınırlı (en fazla 3 yıl)
 • 50.000 TL+ Burs Giderleri (Yüksek Lisans, Tıpta Uzmanlık)
 • 75.000 TL+ Burs Giderleri(Doktora, Sanatta Yeterlik)
 • Proje Başvuru Formu ve Ekleri
 • Proforma Faturalar
 • Etik Kurul Belgesi (gerekli ise)
 • Tez Önerisi Onay Belgesi
 • Hak Sahipliği Beyan Formu
 • Çok Disiplinli Güdümlü Projeler hariç olmak üzere diğer Proje Türlerinde Toplam Yolluk Bütçesi (Sempozyum, Kongre vb. için) Üst Limiti 10.000 TL’dir
 • **    Yüksek Lisans, Doktora ve Bireysel  projelerde en fazla 1, Altyapı ve Çok Disiplinli Güdümlü Projelerde en fazla 2 bursiyer görev alabilir.
 • ***  2019 yılı aylık burs miktarları YÖK Yürütme Kurulu tarafından tezli yüksek lisans ve doktora için belirlenen üst sınır tutarında ödenecektir

 

YENİ PROJE BAŞVURUSUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE KOŞULLAR

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi kadrosunda olup; projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile ilgili alanda doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan akademik personeldir. İdari personel proje yürütücüsü olamaz.
 2. Öğretim Elemanları; aynı anda en fazla 5 projede yürütücü olabilir.
 3. Lisansüstü tez projeleri haricindeki proje türlerinde en fazla 3 projede yürütücü olabilir.
 4. Her öğretim Elemanı yılda en fazla 1 Hızlı Destek Projesinde yürütücü olabilir.
 5. En fazla 4 projede araştırmacı olarak yer alabilir. Ancak proje yürütücülüğü yoksa aynı anda 9 projede araştırmacı olabilir.
 6. Üniversitemiz dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı sayısının %50 sini geçemez.
 7. Proje yürütücüsü, süresi sona ermesine rağmen kapatılmamış projesi var ise ve/veya proje ara raporu, 1 aydan fazla gecikmiş ise, rapor teslim edilip komisyon tarafından değerlendirmesi tamamlanana kadar proje başvurusunda bulunamaz.
 8. Çok Disiplinli Güdümlü Projeler dışındaki proje türlerine yılın her günü başvuru yapılabilir.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Tüm proje başvuruları, http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ internet adresinde yer alan Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu kullanılarak gerçekleştirilir. BAPSİS Başvuru Ekranı ile ilgili ayrıntılı kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
 • Başvuru için BAPSİS sekmesinde bulunan formata uygun olarak seçilen proje türüne uygun başvuru ve beyan formları sistem üzerinden doldurulur ve kaydedilir. Başvuru için gerekli diğer belgeler sisteme yüklenir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili proje türü için istenilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulmuş yüklenmiş olması gereklidir.
 • Formlara ilişkin kısa bilgiler:

Proje başvuru formu ve ekleri: BAPSİS de yer almaktadır. İlgili alanlar doldurularak çıktı alınabilir. Doldurulacak alanlara ilişkin karakter sınırlamaları bulunmaktadır, açıklamaların alan değerini aşması durumunda ek olarak pdf formatında yükleyebilirsiniz. Proje başvuru formunun çıktısı BAPSİS üzerinden alınır, pdf formatında yüklenen belgeler çıktı alınarak eklenmelidir. Başvuru formu proje yürütücüsü, bölüm başkanı ve Dekan/Yüksekokul Müdürü/Enst.Md./Başhekim… vb. tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proforma Faturalar: Seyahat ve bilgisayar grubu giderleri hariç her bir harcama kalemi için proforma fatura beyan edilmesi ve sisteme yüklenmesi zorunludur. Proforma fatura teklif mahiyetindedir. Firmalar proforma faturada miktar, birim fiyat ve vergi oranı bilgilerine yer verir. (Proforma faturada yer alan tutarlar KDV Hariç olarak tanzim edilmekte olup proje bütçesi oluşturulurken fiyatlara mutlaka KDV eklenmelidir). Araştırmacıların proje bütçelerini, temin edecekleri proforma faturaları temel alarak belirlemeleri ve başvuru aşamasında bu belgeleri pdf formatındaki nüshasını sisteme yüklemiş ve başvuru dosyasına eklemiş olmaları gerekmektedir.

Etik Kurul Belgesi: Başvurunun niteliğinin gerektirdiği durumlarda, uygun Etik Kurul’dan alınmış, Etik Kurul Onay Belgesi sisteme yüklenmelidir. Etik Kurul Onay Belgesi ile projede yer alan bilgilerin (içerik ve isimler yönünden) birebir aynı olması gerekir. Etik Kurul Belgesi pdf formatında yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyan Formu: Bu form hak sahipliği belirlenemeyen/bölünemeyen tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından imzalanır.

Proje Önerisi Üzerindeki Paylı Hak Sahipliği Beyan Formu: Bu form hak sahipliği belirlenebilen/bölünebilen tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından imzalanır.

Hak sahipliği beyan formlarından (Ortak/Paylı) bir tanesinin doldurulması yeterlidir

Projede tek kisinin görev alması halinde de formun doldurulması zorunludur.

Hak Sahipliği Beyan Formu başvuru formu ekinde BAPSİS’ten çıktı alınır ve doldurularak imzalanır

Tez Önerisi Onay Belgesi: Lisansüstü Tez Projesi başvurularında zorunludur. İlgili birimden alınmış belge sisteme yüklenir ve başvuru dosyasına eklenir.

 DETTO Buluş Bildirim Formu Teslim Edildi Belgesi: DETTO tarafından düzenlenir ve pdf formatında sisteme yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

DEÜ FMH Kurul Karar Örneği:DETTO tarafından düzenlenir ve pdf formatında sisteme yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

 • Proje başvurusu sırasında bütçeyi oluşturan kalemler mevcut havuzdan seçilerek eklenir. Havuzda yer almayan kalemlere ilişkin olarak http://bap.deu.edu.tr/tr/projeler/ozgelirler-ile-desteklenen-projeler/  web adresinde, Formlar/ Kılavuzlar kısmında yer alan TİF Kodu talep formu doldurularak arastirma@deu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmelidir. Talep edilen kodlar açılarak tarafınıza e-mail yoluyla bilgi verildikten sonra havuzdan seçilebilir hale gelecektir.
 • Başvuru için BAPSİS üzerinde tüm alanlar doldurulur ve kaydedilir. Başvuru için gerekli diğer belgeler sisteme yüklenir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili proje türü için istenilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulmuş yüklenmiş olması gereklidir.
 • Tüm alanların doldurulmasının ve gerekli evrakların yüklenmesinin ardından başvuru tamamlanarak hem online olarak hem de imzalı çıktılar ilgili birime (Dekanlık, Enstitü, Merkez, Yüksekokul) gönderilir. İlgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Birimimize gönderilir.
 • BAP Koordinasyon Biriminde evrak kontrolleri yapılır eksik belge yoksa ilk Komisyon toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • Projeler komisyon üyeleri tarafından incelenir ve yürütücüden projeyi revize etmesi istenebilir.
 • Ön incelemeden sonra hakem ataması yapılır. Hızlı Destek ve Altyapı Projeleri komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Çok Disiplinli Güdümlü Projeler için Komisyon farklı değerlendirme süreçleri öngörebilir. Diğer tüm proje türleri için hakem ataması yapılır.
 • Hakemlerden gelen raporlar Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Rektör Onay’ına sunulur.
 • Projeler Rektör tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Proje başvurusunun doğru proje türü seçilerek yapılması, süreci kısaltacak önemli bir husustur.

BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

 • Yüksek Lisans, Doktora ve Bireysel projelerde en fazla 1, Altyapı ve Çok Disiplinli Güdümlü Projelerde en fazla 2 öğrenciye burs verilebilir.
 • 2020 yılı aylık ödenecek burs miktarları tezli yüksek lisans için 1.500.TL, doktora için 2.200.TL’dir.
 • Projeler kapsamında yüksek lisans öğrencileri 12 ay, doktora öğrencileri 24 ay bursiyer olarak görev alabilir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde bursiyerlerin tez önerisinin onaylanmış olması gerekir. Burs verilmesine karar verilen diğer proje türlerinde ders aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri de burs alabilir.
 • Üniversitemiz Enstitülerinde kayıtlı doktora ve tezli yüksek lisans öğrencileri burs alabilir.
 • Bursiyerin herhangi bir kurum veya işyerinde ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
 • Çalıştırılacak bursiyer Türkiye sınırları içinde ikamet etmelidir.
 • Kırk yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamalıdır.
 • Aynı dönemde başka bir proje kapsamında burs almamalıdır.
 • Proje yürütücüsü proje başvurusunda burs verilmesini öngörmüş olmalıdır. Projeye daha sonradan “burs” ekleme, yeni bir bursiyer ekleme, ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
 • Proje kapsamında burs için ayrılan tutarlar başka bir kaleme aktarılamaz.
 • Proje süresince bursiyer değişikliği yapılmaması esastır. Zorunlu hallerde komisyon kararı ile bursiyer değişikliği yapılabilir.
 • Bursiyerin projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği gerekçesi ve burs verilme süresi proje başvurusunda belirtilmelidir.
 • Bursiyerlere belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.
 • Tez projeleri kapsamında sadece tez projesinin ait olduğu öğrenciye burs ödenebilir.

Satın Alma Nasıl Yapılır?

Satın Alma Talebi Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşlemektedir?

1)  Satın alma taleplerinin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi edinebileceğiniz kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
– Satınalma talebi hazırlama kılavuzu (2016 öncesi projeler için)
– Satınalma talebi hazırlama kılavuzu (2016 ve sonrası desteklenen projeler için )
Sisteme proje yürütücüsüne ait kullanıcı adı ve şifresi ile girilebilmektedir. Proje sahiplerine yönelik hazırlanmış bu kılavuz aracılığı ile projeler için satın alma talebinin sistemde nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. Ayrıca harcama işlemleri ile ilgili hususlara  BAP Uygulama Esasları‘nın ilgili bölümünden ulaşılabilir.

Sistemden kod aratırken;
– Projenizde yer almayan kalemler ile ilgili olarak, sistemden seçim yapsanız bile işlem gerçekleştirilmeyecektir.
– Kod isimlerini büyük harflerle ve yüzde işareti arasında aratınız. Sistem büyük ve küçük harflere duyarlıdır. İ veya ı harflerine dikkat ediniz. Ör. %PİRANİZAMİD%

Teknik şartnamelerin ve üst sayfanın imzalanacağını unutmayınız. Teknik şartnamedeki miktarlar ve birimler ile, üst sayfadaki miktarlar ve birimlerin uyumlu olması önemlidir.
Teknik şartname hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara BAP Uygulama Esasları s.15,16 ve 17’de yer verilmiştir. Teknik şartnamede marka ve model belirtmeyiniz, fakat bir cihazın yedek parçası veya sarfı ise marka ve model belirtilebilir.

Birimimize gönderdiğiniz satın alma talep listeleri proje süresi/ proje bütçesi uygun değil ise/listedeki malzemeler proje başvurunuzda yer almıyor veya alınması için onaylanmamış ise işleme alınmayacaktır.

2) Satın alma talepleri ile ilgili çıktılar eklerinde teknik şartnameleri ile birlikte evrak kayıt vasıtasıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne ulaştırılır.

3) Doğrudan temin ile ilgili satın alma talepleri incelendikten sonra, piyasa araştırmasına çıkılır ve fiyatlar toplandıktan sonra değerlendirilmek üzere ilgili proje yürütücüsü ve projede yer alan kişiler satın alma dosyasını incelerler.

Firmalardan Gelen Teklifleri Değerlendirirken:
Kurumumuz yasal mevzuat ile belirlenmiş satın alma esaslarına tabidir. Bu nedenle firmaların tekliflerini değerlendirirken aşağıdaki hususlara uyulması proje yürütücü ve çalışanları olarak teknik boyutu ile sizlerin, idari işlemler boyutu ile de bizlerin sorumluluğu altındadır:
– Teklif edilen ürünün marka/model bilgilerine göre ekte sunulan dokümandan, bizde yer alan kataloglardan veya ilgili mal/malzemenin internet sitesinden yararlanabilirsiniz.
– Değerlendirmenizde sadece sizin yazdığınız teknik şartname referans alınacaktır. Bu yüzden herhangi bir uygun olmayan teklif için, şartnamede belirttiğiniz maddeye atıf yapılması gerekmektedir.
– Değerlendirme yaparken ilgili sayfaya veya forma “Teknik şartnameye uygundur” veya “….ürüne verilen teklif, teknik şartnamenin ….nci maddesine ….nedeniyle uymamaktadır” şeklinde ifadeler yazıp, unvan ad ve soyad yazıp imzalayınız.
– Şartnamede marka ve model bilgisi yanında menşei (orijin) belirtmek, haksız rekabete yol açacağından, “…. marka uygun değildir” veya “Çin malı olmasından dolayı uygun değildir” gibi ifadeler yasal mevzuata uygun düşmemektedir.
– “Önceden kullanmadığımız için uygun değildir”, “Daha ucuz olduğu için uygundur.”, “Önceden denemediğimiz için uygun değildir.” gibi ifadeler de yasal mevzuata uygun düşmemektedir.
– Mevzuata uyma konusunda satın alma görevlisi arkadaşlarımızdan da yardım alabilirsiniz.

4) 
Karar verilen firmadan mal veya hizmet alımı gerçekleştikten sonra da mal/hizmet kabul tutanağı ilgili proje yürütücüsü tarafından imzalanır.

Satın Alma Kılavuzu

 

İlgili kılavuz için tıklayınız.

 

Gelişme ve Sonuç Raporları Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ adresinden “BAPSİS” sistemi üzerinden Proje Rapor Girişi butonunu kullanarak gerekli kayıtları gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

2.1) Ara Raporlar

Projenin başladığı tarihten itibaren 6 ayda bir olmak üzere proje yürütücüleri, Komisyona sunulmak üzere yürüttükleri projeler hakkında geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlarını BAPSİS üzerinden hazırlar. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Ara rapor değerlendirmesi tamamlanana kadar proje kapsamında yeni malzeme ve değişiklik talebinde bulunulamaz. Olumlu bulunan ara raporların ait olduğu projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi destek devam eder.

BAPSİS’ten gelişim özeti girişi yapıldıktan sonra, sistemden üretilen çıktı ekinde ayrıntılı gelişimi içeren hazırlanmış doküman (varsa) birimimize iletmeniz yeterlidir. 2016 yılı ve sonrasında kabul edilen projelerde, gelişim özeti girişi yapıldıktan sonra PDF formatında hazırlanan ayrıntılı rapor sistem üzerinden yüklenebilir.

2.2) Sonuç Raporları
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Sonuç Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanan metni bilgisayarınıza indirmek için ise buraya tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik“in 8’inci maddesinin 2’inci bendi uyarınca,
“Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Ancak proje bitiş tarihi itibarıyla tez çalışması henüz tamamlanmamışsa projeye ilişkin sonuç raporu hazırlanması zorunludur.

Sonuç raporu Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.

Proje sonuçlandırılırken,
a) 1 Adet Ciltlenmiş Sonuç Raporu
b)  Proje ile ilgili satın alınmış demirbaş niteliğindeki malzemelerin ilgili birime devredildiğine dair Zimmet İade Fişi. [ Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi ile irtibata geçiniz. ]

3)Proje Çıktıları:

Proje Çıktısı: İlgili BAP proje künyesini atıflandırmak şartı ile proje sonuç raporu tarihinden itibaren en çok 2 (iki) yıl içinde proje kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen;

 • Üniversitelerarası Kurul tarafından tanınan indekslerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve alan indeksleri gibi) yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri,
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını,
 • Ulusal Patent: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını,
 • Pilot tesis, prototip, faydalı ürün/model, tasarım ve sergileri ifade eder.

– Projenin herhangi bir aşamasında elde edilen bilimsel çıktıların mutlaka birimimize yazılı ve sistem üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

– Altyapı projelerinin proje çıktısı zorunluluğu yoktur.

– Hızlı Destek Projeleri için, ulusal düzeyde hakemli dergilerde yayımlanmış makale veya sempozyum, kongre bildiri kitapçığında tam metin olarak yer almış yayınlar da proje çıktısı olarak kabul edilir.

–  Proje sonuç raporunun tesliminden sonraki 2 (iki) yıl içerisinde, yönergenin 3. Maddesinde yer alan tanıma uygun proje çıktısı olmayan proje yürütücülerine 2 (iki) yıl süresince araştırma projeleri ile ilgili yürütücü olarak görev ya da destek verilmez.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. Kimler proje başvurusu yapabilir?
  Dokuz Eylül Üniversitesi kadrosunda olup; ilgili alanda doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış bulunan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarındaki akademik personel proje teklifinde bulunabilir. İdari personel proje yürütücüsü olamaz.
 2. Bir Öğretim Elemanı en fazla kaç projede yürütücü olabilir?

Öğretim Elemanları; aynı anda en fazla 5 projede yürütücü olabilir. Lisansüstü tez projeleri haricindeki proje türlerinde en fazla 3 projede yürütücü olabilir. Her Öğretim Elemanı yılda en fazla 1 Hızlı Destek Projesinde yürütücü olabilir.

 1. Bir Öğretim Elemanı en fazla kaç projede araştırmacı olabilir?

En fazla 4 projede araştırmacı olarak yer alabilir. Ancak proje yürütücülüğü yoksa aynı anda 9 projede araştırmacı olabilir. Üniversitemiz dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı sayısının %50 sini geçemez.

 1. Proje Başvuru Formu’na nasıl ulaşabilirim?

Tüm proje türlerine ilişkin başvurular BAPSİS üzerinden yapılmaktadır. İnternet sitemizde yayımlanan manuel bir form yoktur.

 1. Proje başvurusu yapacağım yeri göremiyorum.

http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ adresinden “BAPSİS” bölümüne tıklayarak DEBİS şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Proje başvuru, değerlendirme,kabul, izleme , değişiklik ve satın alma işlemlerine ilişkin tüm süreçler otomasyon üzerinden yürütülmektedir.

 1. Proje kapsamında almak istediğim malzeme/hizmetlerin bir kısmı Malzeme Havuzu’nda yok, ne yapmalıyım?

BAPSİS’te yer almayan malzemeler ile ilgili önerilerinizi Kod Talep Formu‘nu doldurarak arastirma@deu.edu.tr  adresine iletiniz. İlettiğiniz sarf, demirbaş ve/veya hizmetin  birimini (mg, litre, adet, set, metre vs. gibi) ve hangi başlıklar altında yer alacağını belirtmeniz önemlidir. Önerileriniz daha sonra satın alma uzmanlarımız tarafından incelenecek ve mevzuata uygun ise ve sistemde yok ise, girişi gerçekleşecektir. Hangi kalemin hangi kod grubuna dâhil olacağı konusunda aynı formdaki kod grupları listesinden yararlanabilirsiniz.
Konu ile ilgili olarak 412 13 77’ten Elvan ÖZYILMAZ ve 412 13 81’den Berkan ERDUĞAN ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Proje başvurusu yaptık, ne zaman kabul edilir? Proje değerlendirme sürecinde şu andaki aşama nedir?

Yürütücü tarafından BAPSİS üzerinden proje başvuru formunun oluşturulması ve gerekli evrakların yüklenmesinin ardından, başvuru tamamlanarak hem online hem de imzalı çıktılar ilgili birime (Dekanlık, Enstitü, Merkez, Yüksekokul) gönderilir. İlgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra başvuru Birimimize iletilir. BAP Koordinasyon Biriminde evrak kontrolleri yapılır eksik belge yoksa ilk Komisyon toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. Projeler, komisyon üyeleri tarafından incelenir ve bu aşamada yürütücüden projeyi revize etmesi istenebilir. Ön incelemeden sonra hakem ataması yapılır. Proje başvurusu birimimize ulaştıktan sonra kabul veya reddine kadar geçen süre ortalama 3 aydır.

Hızlı Destek ve Altyapı Projeleri komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Çok Disiplinli Güdümlü Projeler için Komisyon farklı değerlendirme süreçleri öngörebilir.

 1. BAP Komisyon toplantıları hangi sıklıkla yapılmaktadır?

BAP Yönergesi gereği Komisyon yılda en az 6 kez toplanır. Toplantılar genel olarak bir buçuk ayda bir yapılmaktadır. Ancak toplantı sıklığı gündem yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

 1. Projem kabul oldu ne yapacağım? 

Projenin kabul edildiğine dair e-posta tarafınıza ulaştıktan sonra BAPSİS/ Malzeme Alım İşlemleri ekranından satın alma taleplerinizi oluşturarak bize gönderebilirsiniz.

 1. Proje başvuru aşamasında satın almak istediğim kalemleri göndermiştim. Tekrar talep yapmam gerekli mi? 

Proje süresince iş zaman çizelgesine uygun olarak ihtiyaç duyulan malzeme/hizmet alımları, yolluk giderlerine ilişkin satın alma talep formu ve teknik şartnameler BAPSİS/Malzeme Alım İşlemleri ekranından oluşturularak ıslak imzalı şekilde birimimize iletilmelidir.

 1. BAPSİS’ten satın ama talebi yapamıyorum.
  BAPSİS satınalma talep kılavuzunu inceleyiniz.
 2. xxx no’lu proje talebinde malzemeler kısmında/diğer kısımlarda işlem yapamıyorum. Sürekli olarak hata veriyor. Ne yapmalıyım?

Proje talepleri ve kabul edilmiş proje bilgilerine yönelik BAPSİS’den kaynaklanan problemler için birimimizi arayınız. 412 13 85

 1. Satın alma talebinde bulunmak istediğim malzeme, hizmet vs. sistemde görünmüyor.

Proje başvuru aşamasında bütçe kalemleri içinde yer almayan ve Komisyon tarafından alımına onay verilmeyen giderler (malzeme, hizmet, yolluk) Malzeme Listesi’nde gözükmez.

 1. Proje kapsamında kitap satın almak istiyorum, nasıl talep edeceğim?

Proje kapsamında kitap satın alınması talebi var ise, bu kitapların Üniversitemiz kütüphanesinin envanterinde mevcut olup olmadığına dair onaylı bir yazı alınmalı ve pdf formatında sunulmalıdır. Kitaplar demirbaş alımı niteliğindedir. Sistemde yer almayan kitap kodu talebi için Kitap ismi, yazar adı ve mutlaka ISBN kodu belirterek Kod Talep Formu‘u doldurup arastirma@deu.edu.tr  adresine iletiniz.

 1. Önceden yapmış olduğumuz satın alma talebi üzerinde ekleme, çıkarma, miktar değiştirme gibi işlemler yapamıyorum.

Evrak kayıt aracılığı ile göndermiş olduğunuz satın alma talepleri birimimiz tarafından evrak kayıt numarası ile sistemden onaylanmaktadır. Onaylanmış ve/veya talep ile ilgili teklif mektupları gönderilmiş satın alma talepleri üzerinde değişiklik yapılamaz. Ek talepleriniz için ancak yeni bir satın alma talebi oluşturabilirsiniz.

 1. Proje kabul olduktan sonra herhangi bir değişiklik yapabilir miyim?

Proje kapsamında satın alınacak mal, hizmet ve diğer tüm harcamaların projede yer alması esastır. Ancak Komisyonun uygun görüşü ile projede konu başlığı, proje ekibi, proje süresi ve malzeme değişikliği yapılabilir. Değişiklik işlemlerine ilişkin kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Projenin süresi bitmek üzere ancak satın alma işlemleri henüz tamamlanmadı. Ne yapmalıyım?

Yönerge Madde 19: Proje süresinin tamamlanmasına üç ay kala, proje yürütücüsü ek süre talebi hariç olmak üzere projeye ilişkin değişiklik talepleri ve yeni harcama taleplerinde bulunamaz. 33 (otuz üç) ayını doldurmuş projelerde ise projeye ilişkin ek süre talebi dâhil olmak üzere değişiklik talepleri ve yeni harcama taleplerinde bulunamaz. Önemli Not: Proje süresinin bitiminden sonra ek süre talebi dâhil hiçbir işlem yapılamaz. Konu ile ilgili olarak 412 13 52’den Özge GÜMÜŞ ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Projemizden bilgisayar, yazıcı taleplerini nasıl yapıyoruz?

Bilgisayar ile ilgili tüm demirbaş ve sarf malzemeleri satın alınırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış teknik şartnameler geçerlidir, bu kalemler için sizden teknik şartname doldurmanız istenmez. Bilgisayar seçimi yapılırken BAPSİS’ten “BİLGİSAYAR” şeklinde arama gerçekleştirip; ilgili kalemleri seçebilirsiniz. Bilgisayar kasası yanında bir de uygun ekran talebi de yapmalısınız. Hangi tip bilgisayarın, ekranın ve sarf malzemelerinin uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiyi 412 15 02’den Bilgi İşlem Dairesi Teknik Hizmetler Şube Müdürü Öğr. Gör. Serat KORSACILAR’dan alabilirsiniz.

 1. Talep ettiğimiz malzemenin karşısında sistemde “malzemeniz depodadır” yazıyor. Ne yapmalıyız?

Bu ifade ilgili faturanın sisteme girilmiş olduğunu belirtmektedir. Satın Alma işlemleriniz ile ilgilenen yetkili personelimizden bilgi alabilirsiniz.

 1. Görevlendirme/ Yolluk ödemeleri için neler yapmak gerekiyor?

Bu konuda detaylı bilgi için BAP Uygulama Esasları s.20’den ulaşabilirsiniz.
Gerekli evrakların örneklerine formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. Yolluk Bildirimi evraklarına Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı aslı (ya da onaylı örneği) eklenmesi gerekmektedir. Görevlendirme başvurusu ile ilgili 412 13 53 numaralı telefondan Sevim KILIÇ veya 412 13 79 numaralı telefondan Gürkan AKTAŞ’a ulaşabilirsiniz.

 1. Ön Ödeme almak ve ön ödemeyi kapatmak için neler yapmak gereklidir?

Bu konuda detaylı bilgi için BAP Uygulama Esasları s.17,18,19,20’den ulaşabilirsiniz.
Konu ile ilgili 412 13 53 numaralı telefondan Sevim Hanım’a ulaşabilirsiniz.

 1. Proje bütçesinde onaylanan tüm kalemler satın alındı, bütçede artan tutar ile yeni alım talebi yapabilir miyim?

Onaylanan bütçeler yalnızca proje bütçesinde yer alan mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır.

 1. Gelişme ve Sonuç Raporu Yazılırken Neler Yapılmalı?

Gelişme ve Sonuç Raporları ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca BAP Sonuç Raporu Yazım Kılavuzunu incelemeniz önerilmektedir.

 1. Proje Sonuç Raporları teslim edilirken ne yapmalıyız?

Bu konudaki bilgilere BAP Uygulama Esasları s.12,13’den ulaşabilirsiniz.
Not: Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Ancak proje bitiş tarihi itibarıyla tez çalışması henüz tamamlanmamışsa projeye ilişkin sonuç raporu hazırlanması zorunludur.

 1. Projemizi sonuçlandırdık ve raporları gerekli belgelerle birlikte biriminize yolladık. Bundan sonra ne yapılması gerekiyor?

Hakem ve revizyon süreçlerinden geçen ve olumlu görüş bildirilen sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Proje sonuç raporu verildikten sonra Komisyonda görüşülerek onaylanması halinde kabul edilmiş ve tamamlanmış sayılır. Projenin tamamladığına dair resmi belge tarafınıza iletilir.

 


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.