Diğer


TAGEM

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen Araştırma Geliştirme Destek Programı Projeleriyle ilgili her türlü işlem “Uygulama/Harcama Usul ve Esasları” ile proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

UDAP

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından desteklenen UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Projeleri kapsamında yürütülecek projelerle ilgili her türlü işlem; “Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik” ile proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Formlar:

Proje harcamalarına ait örnekleri yayınlanmayan talep formlarını Koordinatörlümüz personeli ile irtibata geçerek temin edebilirsiniz.

İZMİR KALKINMA AJANSI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir ili özelinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya, sürdürülebilirliğini sağlamaya katkı sağlayıcı faaliyet ve projelere Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek olmaktadır.

İZKA tarafından sağlanan destek türleri;

  • Proje Teklif Çağrısı
  • Güdümlü Proje Desteği
  • Doğrudan Faaliyet Desteği
  • Teknik Destek
  • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra programa özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir.

http://www.izka.org.tr/

 

58/K PROJELERİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen; araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyet ve projeleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası
k) (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.