ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP)

Tanım ve Kapsam: YÖK Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında aktarılacak mali kaynaklarla yürütülecek bilimsel araştırma projeleridir. Üniversitemiz için YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen ve detayları aşağıda verilen öncelikli alanlarda hazırlanacak araştırma projeleri ADEP kapsamında değerlendirilir.

 Dayanak: Bu Usul ve Esaslar 31852 sayı ve 31.05.2022 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Genel İlkeler: Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

 1. Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerîn BAP Koordinasyon Birimi Yönergesi ve Uygulama Esaslarına uygun olarak kullanılması gereklidir.
 2. Desteklenecek projelerin aşağıda belirtilen, YÖK Başkanlığı tarafından eşleştirilen sektörler ve öncelikli alanlarımız ile ilişkili olması ve YÖK Başkanlığı tarafından, araştırma kalitesi, araştırma kapasitesi ve etkileşim işbirliği başlıklarında yapılan araştırma üniversitesi performans değerlendirmesine katkı sağlaması, hedeflerin 11. Kalkınma Planı, 2023 Hedefi ve 2053 Vizyonu ile ilişkili olması beklenmektedir.

 Üniversitemizin Eşleştirildiği Öncelikli Sektörler ve Alanlar: Desteklenecek projelerin

Üniversitemizin YÖK Başkanlığı tarafından eşleştirilen aşağıdaki tablolarda verilen öncelikli sektörler ve ilgili öncelikli alanlardan birisi ile ilişkili olması zorunludur:

Öncelikli Sektör ve Alanlar
Sektör Alt Alan
Tıbbi Cihaz Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

Tıbbi Tanı Kitleri

Makine-Elektrikli Teçhizat Akışan Gücü Dinamiği ve Akışkan Makineleri
Otomotiv ve Raylı Sistemler Enerji Depolama
Klinik Araştırmalar Onkoloji
Deprem Çalışmaları
Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği
Arkeoloji Sualtı Arkeolojisi
İktisat

 

Bütçe: Program kapsamında desteklenecek projelerin bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Üniversitemize destek programına özel tahsis edilecek bütçeden karşılanacaktır.

Bu projeler kapsamında Demirbaş, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Araştırma Amaçlı Seyahat giderlerine yönelik mali destek sağlanır. Destek programı kapsamında yürütülen projeler için başvuruda öngörülmüş ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmış olması koşulu ile proje kapsamında üretilen ve sözlü olarak sunulması kabul edilen bildirilerin sunulması amacıyla kongre/sempozyum katılımı doğrultusunda bütçe desteği sağlanması mümkündür.

ADEP Programı kapsamında Bursiyer görevlendirilmesi de mümkündür. Bu kapsamdaki uygulama, yürürlükte olan BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Projeler için verilebilecek en fazla süre 36 aydır.

 Başvuru: Proje başvurusu BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan takvime uygun olarak BAPSİS üzerinden gerçekleştirilir.

Proje başvurusunda sisteme yüklenmesi gerekli belgeler:

 1. Proje Başvuru Dosyası: BAPSİS üzerinden ilgili başvuru formu indirilmeli ve tüm bilgi alanları eksiksiz doldurulduktan sonra pdf formatında sisteme yüklenmelidir.
 2. Etik Kurul İzin Belgesi: Yalnızca gerekli olan projeler için projeye uygun olarak alınmış 24 aydan daha eski tarihli olmayan etik kurul belgesi sisteme yüklenmelidir.
 3. Proforma Faturalar veya Teklif Mektupları: Talep edilen tüm mal, malzeme ve hizmet alımlarına yönelik proforma fatura veya teklif mektupları sisteme yüklenmelidir. Yalnızca seyahat desteği talep edilen proje başvurularında proforma fatura veya teklif mektubu talep edilmemektedir. Proforma fatura ve teklif mektupları ile ilgili açıklama ilerleyen kısımlarda verilmiştir.
 4. Teknik Şartname Dosyası: Seyahat dışındaki tüm mal, malzeme ve hizmet alımları için teknik şartname hazırlanması ve Microsoft Word formatında sisteme yüklenmesi zorunludur. Teknik şartname hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ilerleyen başlıklarda açıklanmıştır.
 5. ADEP Proje Ekibi Beyan ve Taahhüt Beyan Formu: BAPSİS üzerinden ilgili beyan formu indirilmeli ve tüm bilgi alanları eksiksiz olarak doldurulduktan ve proje ekibi tarafından imzalandıktan sonra pdf formatında sisteme yüklenmelidir.

Proje Destek Talebi Kabul Edilen Araştırmacıların BAP Koordinasyon Birimine Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

 1. Sözleşme Dosyası: BAPSİS üzerinden indirilecek ve proje yürütücüsü tarafından ilgili alanları doldurulacaktır. Sözleşme, proje yürütücüsü ve varsa diğer imza alanları, ilgililerce imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projenin onaylanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmayan projeler iptal edilir.
 2. Etik Kurul İzin Belgesi: Gerekli olan projeler için belgenin aslının veya yetkili mercilerce onaylanmış nüshasının teslim edilmesi zorunludur.
 3. Proforma Faturalar veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP Koordinasyon Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir.
 4. Teknik Şartname Dosyası: Komisyon tarafından onaylanan teknik şartname dosyasının yazıcı çıktısının her sayfası, proje yürütücüsü tarafından imzalanmış ve son sayfası proje yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanmış olarak teslim edilmelidir. Projenin ilerleyen süreçlerinde zorunluluk olması durumunda, onaylanan bütçe kalemi içeriğine sadık kalmak koşuluyla, teknik şartnamelerin BAP Koordinasyon Biriminin bilgisi dâhilinde güncellenebilmesi mümkündür. Bu durumda, güncel teknik şartname dosyalarının Satın alma Talebi menüsünden Word formatında (*.doc) sisteme yüklenmesi ve yazıcı çıktısının imzalı olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. Seyahat dışındaki, satın alınması talep edilen tüm mal, malzeme ve hizmetlerle ilgili olarak teknik şartnamenin bulunması zorunludur. Teknik şartname dosyası Ek-4’de belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır.
 5. ADEP Proje Ekibi Beyan ve Taahhüt Beyan Formu: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen beyan formunun aslı birime teslim edilmelidir.

Değerlendirme: Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir veya BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir. Ayrıca bu projelerin değerlendirilmesinde hakem değerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları istenebilir. BAP Komisyonu, (varsa) gelen değerlendirme raporlarını, (varsa)sözlü sunum değerlendirme sonucunu, projenin üniversitenin araştırma performansının artırılmasına yapabileceği katkıları ve proje ekibinin akademik performanslarını da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir

Destek programı kapsamında başvurusu yapılan projelerden desteklenmeye değer bulunan projeler için talep edilen toplam ödeneğin, Üniversitemize bu kapsamda tahsis edilen ödenekten yüksek olması durumunda, projelerin üniversitemize sağlaması beklenen katkıları ve kullanılabilir ödenek tutarları dikkate alınarak seçim yapılacaktır.

BAP Komisyonu tarafından desteklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılan proje önerilerinin yürürlük kazanarak projeler kapsamında harcama yapılabilmesi için, ilgili destek programı doğrultusunda öngörülen bütçenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi Özel Hesabına aktarılmış olması zorunludur.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.

Projelerin üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar: Program kapsamında desteklenen projelerin devam ederken ve/veya tamamlanmasının ardından en geç 2 yıl içerisinde üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar aşağıda verilmiştir.

Belirtilen hususlar, yerine getirilmesi zorunlu olan minimum koşullardır. Proje başvurusu aşamasında proje ekibi minimum koşulları sağlamayı taahhüt edebilir veya varsa ek taahhütlerini de beyan edebilirler. Bu kapsamda yapılacak taahhüt beyanları, desteklenecek projelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

 1. Yayınlar: Fen,Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında sunulan projeler için en az biri proje devam ederken SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan ve Q1, Q2 veya Q3 kategorisinde sınıflandırılan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiş ya da yayınlanmış toplamda en az 3 adet tam metin makale üretilmesi zorunludur. Bu kapsamda ISI Web of Science tarafından Q1, Q2 veya Q3 olarak sınıflandırılmayan dergilerdeki yayınlar kabul edilmeyecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındasunulan projeler için en az 2 adet tam metin makale yayımlanması zorunludur. Bu yayınlardan en az birisinin SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanması şartıyla ikinci yayının ESCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale olarak veya A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm olarak yayımlanması yeterli kabul edilir. Alternatif olarak A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış bir adet bilimsel/mesleki kitap yayımlanması yeterli kabul edilir.

 1. Ulusal Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan TPE tarafından tescil edilen patent 1 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.
 2. Uluslararası Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan uluslararası tescil edilen patent alınması durumunda yayın koşulu 1 adet olarak uygulanacaktır. Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan elde edilen ve tescil edilen her bir uluslararası patent 2 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.

 

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.