Fon Veren Kurumlar

Birimimiz, Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 28’inci maddesi hükmüne dayalı olarak Yükseköğretim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı (eski DPT) ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller ile tanımlanmış olup, Üniversitemiz teşkilat şemasında Genel Sekreterlik’e bağlı “Merkez Birimler” altında yer almaktadır.

Yukarıda yer alan esas ve usuller kapsamında birimimizin görev alanını;

a) Özgelirler destekli “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”
b) Kalkınma Bakanlığı destekli yatırım projeleri oluşturmaktadır.

a) Üniversitemiz Özgelirleri ile Desteklenen Projeler
Üniversitemiz özgelirleri ile desteklenecek projeler, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik‘e dayanarak desteklenmekte bununla ilgili olarak da   Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü,  Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge yürürlüktedir. Birimimizde özgelirler destekli projelerin başvuru, kabul, izleme, sonuçlandırılmasına ilişkin bilimsel ve sekreterya süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile tüm bütçe, satınalma süreçleri ve muhasebe işlemleri gerçekleşmektedir.

b) Kalkınma Bakanlığı (Hazine Yardımları) Destekli projeler:
Kalkınma Bakanlığı’na  (eski DPTMüsteşarlığı) başvuruların yapıldığı ve Bakanlığın onayladığı projeler, hazine yardımları destekli olarak her yıl “Yılı Yatırım Programında” bilgileri yayımlanır,  Kültür, DKH (Diğer Kamu Hizmetleri), Sosyal, Teknolojik Araştırma sektörlerinde yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı destekli projelerin de başvuru hazırlık, sekreterya süreçleri ile tüm bütçe, özel hesap, satınalma süreçleri ve muhasebe işlemleri gerçekleşmektedir.

Bu projeler dışında birimimizde “dış kaynaklı” olarak;
– İzmir Kalkınma Ajansı destekli projelerin tüm özel hesap ve satınalma süreçleri,
– TÜBİTAK,
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
– Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı destekli diğer projelerin de muhasebe kayıtlarının tutulması sağlanmaktadır.

Birimimizde iş ve işlemleri koordine edilen projeler, finansman kaynaklarına göre aşağıdaki şekildedir:

– İzmir Kalkınma Ajansı Destekli Projeler:
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında desteklenen projelerdir.

– TÜBİTAK Destekli Projeler:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/hakkimizda/icerik-mevzuat adresinde yer alan TÜBİTAK proje desteklerine yönelik yönetmelik ve esaslara göre desteklenmekte ve yürütülmektedir.

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Projeler:
03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik“e göre desteklenmekte ve yürütülmektedir.

– Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Destekli Projeler:
Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerdir.

– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekli Projeler:
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen projelerdir.


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.