Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Bilimsel Araştırma Proje Çağrı dönemi 31.07.2022 23:59’a kadar uzatılmıştır.

30-06-2022

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÇAĞRISI

 

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında, araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Başkanlığı tarafından her yıl yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan performans puanları ile orantılı olarak araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bütçe aktarılacaktır. Bu kapsamda aktarılan bütçeler ise Yükseköğretim Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine uygun olarak bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda Üniversitemize aktarılacak bütçe ile finanse edilmek üzere araştırmacılarımıza yönelik “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)” başlatılmış ve aşağıdaki hususlara uygun geliştirilen proje önerilerinin desteklenmesine karar verilmiştir.

 

  1. Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerin BAP Koordinasyon Birimi Yönergesi ve Uygulama Esaslarına uygun olarak kullanılması gereklidir.
  2. Desteklenecek projelerin aşağıda belirtilen, YÖK Başkanlığı tarafından eşleştirilen sektörler ve öncelikli alanlarımız ile ilişkili olması ve YÖK Başkanlığı tarafından, araştırma kalitesi, araştırma kapasitesi ve etkileşim işbirliği başlıklarında yapılan araştırma üniversitesi performans değerlendirmesine katkı sağlaması, hedeflerin 11. Kalkınma Planı, 2023 Hedefi ve 2053 Vizyonu ile ilişkili olması beklenmektedir.

 

Öncelikli Sektör ve Alanlar
Sektör Alt Alan
Tıbbi Cihaz Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

Tıbbi Tanı Kitleri

 

Makine-Elektrikli Teçhizat Akışan Gücü Dinamiği ve Akışkan Makineleri
Otomotiv ve Raylı Sistemler Enerji Depolama
Klinik Araştırmalar Onkoloji
Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği
Arkeoloji
Deprem Çalışmaları
İktisat

 

Başvuru Süreci

Proje başvuruları, BAPSİS üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuruların 31.07.2022 Pazar günü 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Projelerin değerlendirilmesi DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Proje Bütçesi ve Süre

Bu projeler kapsamında Demirbaş, Sarf Malzeme, Hizmet Alımı, Araştırma Amaçlı Seyahat, Kongre-Sempozyum Katılımı ve Bursiyer giderlerine yönelik mali destek sağlanır.

Bu kapsamdaki uygulama, yürürlükte olan BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Projeler için verilebilecek süre en fazla 36 aydır.

Değerlendirme

Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilebilir veya BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir. Ayrıca bu projelerin değerlendirilmesinde hakem değerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları istenebilir. BAP Komisyonu, (varsa) gelen değerlendirme raporlarını, (varsa) sözlü sunum değerlendirme sonucunu, projenin üniversitenin araştırma performansının artırılmasına yapabileceği katkıları ve proje ekibinin akademik performanslarını da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Destek programı kapsamında başvurusu yapılan projelerden desteklenmeye değer bulunan projeler için talep edilen toplam ödeneğin, Üniversitemize bu kapsamda tahsis edilen ödenekten yüksek olması durumunda, projelerin üniversitemize sağlaması beklenen katkıları ve kullanılabilir ödenek tutarları dikkate alınarak seçim yapılacaktır.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Genel Araştırma Projeleri ile aynıdır.

Projelerin üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar: Program kapsamında desteklenen projelerin devam ederken ve/veya tamamlanmasının ardından en geç 2 yıl içerisinde üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar aşağıda verilmiştir.

Belirtilen hususlar, yerine getirilmesi zorunlu olan minimum koşullardır. Proje başvurusu aşamasında proje ekibi minimum koşulları sağlamayı taahhüt edebilir veya varsa ek taahhütlerini de beyan edebilirler. Bu kapsamda yapılacak taahhüt beyanları, desteklenecek projelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

 

  • Yayınlar: Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında sunulan projeler için en az biri proje devam ederken SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan ve Q1, Q2 veya Q3 kategorisinde sınıflandırılan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiş ya da yayınlanmış toplamda en az 3 adet tam metin makale üretilmesi zorunludur. Bu kapsamda ISI Web of Science tarafından Q1, Q2 veya Q3 olarak sınıflandırılmayan dergilerdeki yayınlar kabul edilmeyecektir.

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında sunulan projeler için en az 2 adet tam metin makale yayımlanması zorunludur. Bu yayınlardan en az birisinin SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanması şartıyla ikinci yayının ESCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale olarak veya A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm olarak yayımlanması yeterli kabul edilir. Alternatif olarak A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış bir adet bilimsel/mesleki kitap yayımlanması yeterli kabul edilir.

  • Ulusal Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan TPE tarafından tescil edilen patent 1 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.
  • Uluslararası Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan uluslararası tescil edilen patent alınması durumunda yayın koşulu 1 adet olarak uygulanacaktır. Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan elde edilen ve tescil edilen her bir uluslararası patent 2 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.