ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) PROJE ÇAĞRISI

31-05-2023

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP)               

 PROJE ÇAĞRISI

Değerli Araştırmacılarımız,

Araştırma Üniversitesi olan Üniversitemizin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşleştirildiği, aşağıda yer alan öncelikli sektör ve alanlarla ilişkili projeler için, “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)” çağrısı başvuruya açılmıştır.

  1. Bu kapsamda tahsis edilen ödenekler Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve Uygulama Esaslarına uygun olarak kullanılır.
  2. Desteklenecek projelerin aşağıda belirtilen, YÖK Başkanlığı tarafından eşleştirilen sektörlerimiz ve öncelikli alanlarımız ile ilişkili olması ve YÖK Başkanlığı tarafından, araştırma kalitesi, araştırma kapasitesi ve etkileşim işbirliği başlıklarında yapılan araştırma üniversitesi performans değerlendirmesine katkı sağlaması, hedeflerin 11. Kalkınma Planı ve 2053 Vizyonu ile ilişkili olması beklenmektedir.
  Öncelikli Sektör ve Alanlar
Sektör Alt Alan
Tıbbi Cihaz Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

Tıbbi Tanı Kitleri

 

Makine-Elektrikli Teçhizat Akışan Gücü Dinamiği ve Akışkan Makineleri
Otomotiv ve Raylı Sistemler Enerji Depolama
Klinik Araştırmalar Onkoloji
Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği  
Arkeoloji Sualtı Arkeolojisi
Deprem Çalışmaları  
İktisat  

Başvuru Süreci

Proje başvuruları, BAPSİS üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuruların 15 Eylül Cuma günü 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Projelerin değerlendirilmesi DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

 Proje Bütçesi ve Süre

Bu projeler kapsamında Demirbaş, Sarf Malzeme, Hizmet Alımı, Araştırma Amaçlı Seyahat, Kongre-Sempozyum Katılımı ve Bursiyer giderlerine yönelik mali destek sağlanır.

Bu kapsamdaki uygulama, yürürlükte olan BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Projeler için verilebilecek süre en fazla 36 aydır.

Değerlendirme

Proje önerileri panel yöntemi ile değerlendirilmektedir. Proje ekibinden, Üniversitemizin eşleştirildiği sektör ve alanlar baz alınarak, sözkonusu alanlardaki uzman araştırmacılardan oluşan ADEP Komisyonuna ve BAP Komisyonuna sözlü sunum yapmaları istenir. BAP Komisyonu,  ADEP Komisyonu üyelerinin değerlendirme sonucunu, projenin üniversitenin araştırma performansının artırılmasına yapabileceği katkıları ve proje ekibinin akademik performanslarını da dikkate alarak karar verir.

Yürütme ve sonuçlandırma süreci: Proje yürütücüleri, 6 aylık dönemlerin sonunda projedeki gelişmeleri içeren ara raporlarını BAPSİS üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Proje sonuç raporu ise proje protokolünde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde BAPSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakemlerin görüşlerine de başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir.

Projelerin üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar: Program kapsamında desteklenen projelerin devam ederken ve/veya tamamlanmasının ardından en geç 2 yıl içerisinde üniversitenin araştırma performansına yapması beklenen katkılar aşağıda verilmiştir.

Belirtilen hususlar, yerine getirilmesi zorunlu olan minimum koşullardır. Proje başvurusu aşamasında proje ekibi minimum koşulları sağlamayı taahhüt edebilir veya varsa ek taahhütlerini de beyan edebilirler. Bu kapsamda yapılacak taahhüt beyanları, desteklenecek projelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.

  • Yayınlar: Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında sunulan projeler için en az biri proje devam ederken SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan ve Q1, Q2 veya Q3 kategorisinde sınıflandırılan dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiş ya da yayınlanmış toplamda en az 3 adet tam metin makale üretilmesi zorunludur. Bu kapsamda ISI Web of Science tarafından Q1, Q2 veya Q3 olarak sınıflandırılmayan dergilerdeki yayınlar kabul edilmeyecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında sunulan projeler için en az 2 adet tam metin makale yayımlanması zorunludur. Bu yayınlardan en az birisinin SCIE, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanması şartıyla ikinci yayının ESCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale olarak veya A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm olarak yayımlanması yeterli kabul edilir. Alternatif olarak A kategorisi uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış bir adet bilimsel/mesleki kitap yayımlanması yeterli kabul edilir.

  • Ulusal Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan TPE tarafından tescil edilen patent 1 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.
  • Uluslararası Patent Tescili: Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan uluslararası tescil edilen patent alınması durumunda yayın koşulu 1 adet olarak uygulanacaktır. Proje kapsamında elde edilen sonuçlardan elde edilen ve tescil edilen her bir uluslararası patent 2 adet Q1 kategorisinde yayına eşdeğer kabul edilir.

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.