Tarihçe & Bilgi

Araştırma Fonu adı altında çalışmalarına devam eden birim,  2002 yılında Araştırma Fon faaliyetlerinin durdurulması ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ne dönüştürülmüştür.

Yükseköğretim Kurumu tarafından yayımlanarak ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller ile birimler “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi” olarak isimlendirilmiş ve yönetimi üst yönetici tarafından atanacak bir koordinatöre bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan esas ve usuller kapsamında birimimizin görev alanını Özgelirler destekli “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri”, Kalkınma Bakanlığı destekli yatırım projelerine ilişkin iş ve işlemler oluşturmakta olup;
– Özgelirler destekli projelerin başvuru, kabul, izleme, sonuçlandırılmasına ilişkin bilimsel ve sekreterya süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile tüm bütçe, satın alma süreçleri ve muhasebe işlemleri
– Kalkınma Bakanlığı destekli projelerin de başvuru hazırlık, sekreterya süreçleri ile tüm bütçe, özel hesap, satınalma süreçleri ve muhasebe işlemleri gerçekleşmektedir.
Üniversitemiz özgelirleri ile destekli projeler, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi uyarınca yürütülmekte, proje başvuru aşamasından sonlandırma aşamasına kadar tüm işlemler ile bütün satınalma süreçleri BAPSİS otomasyonu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu projeler dışında birimimizde “dış kaynaklı” olarak
– İzmir Kalkınma Ajansı destekli projelerin tüm özel hesap ve satın alma süreçleri,
– TÜBİTAK,
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
– Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı destekli diğer projelerin de muhasebe kayıtlarının tutulması sağlanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanlarına göre gruplandırılmaktadır. 2018 yılında kabul edilecek proje sayılarının bilim dallarına göre dağılımının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

  • % 47 – Sağlık
  • % 36 – Fen
  • % 12 – Sosyal
  • % 5 – Eğitim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.