Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Tüm proje başvuruları, http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ internet adresinde yer alan Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu kullanılarak gerçekleştirilir. BAPSİS Başvuru Ekranı ile ilgili ayrıntılı kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
 • Başvuru için BAPSİS sekmesinde bulunan formata uygun olarak seçilen proje türüne uygun başvuru ve beyan formları sistem üzerinden doldurulur ve kaydedilir. Başvuru için gerekli diğer belgeler sisteme yüklenir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili proje türü için istenilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulmuş yüklenmiş olması gereklidir.
 • 100.000.-TL ve üzeri bütçeli proje başvurularında, proje yürütücülerinin mükerrer içerikte olmayan; kurumsal dış kaynaklara 2017 ve 2018 yılı itibariyle başvurusu gerçekleşmiş veya devam eden (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, İZKA, Avrupa Birliği vs.) en az 1(bir) proje yürütücülüğü olması zorunludur. Eğer kurumsal dış kaynaklara başvurulan aynı proje ile BAP Koordinasyon Birimine başvuru yapılacaksa, BAP Koordinasyon Birimine başvuru esnasında projenin dış kaynaktan reddedildiğine dair belgenin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk proje yürütücülerine aittir.
 • Formlara ilişkin kısa bilgiler:

Proje başvuru formu ve ekleri: BAPSİS de yer almaktadır. İlgili alanlar doldurularak çıktı alınabilir. Doldurulacak alanlara ilişkin karakter sınırlamaları bulunmaktadır, açıklamaların alan değerini aşması durumunda ek olarak pdf formatında yükleyebilirsiniz. Proje başvuru formunun çıktısı BAPSİS üzerinden alınır, pdf formatında yüklenen belgeler çıktı alınarak eklenmelidir. Başvuru formu proje yürütücüsü, bölüm başkanı ve Dekan/Yüksekokul Müdürü/Enst.Md./Başhekim… vb. tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proforma Faturalar: Seyahat ve bilgisayar grubu giderleri hariç her bir harcama kalemi için proforma fatura beyan edilmesi ve sisteme yüklenmesi zorunludur. Proforma fatura teklif mahiyetindedir. Firmalar proforma faturada miktar, birim fiyat ve vergi oranı bilgilerine yer verir. (Proforma faturada yer alan tutarlar KDV Hariç olarak tanzim edilmekte olup proje bütçesi oluşturulurken fiyatlara mutlaka KDV eklenmelidir). Araştırmacıların proje bütçelerini, temin edecekleri proforma faturaları temel alarak belirlemeleri ve başvuru aşamasında bu belgeleri pdf formatındaki nüshasını sisteme yüklemiş ve başvuru dosyasına eklemiş olmaları gerekmektedir.

Etik Kurul Belgesi: Başvurunun niteliğinin gerektirdiği durumlarda, uygun Etik Kurul’dan alınmış, Etik Kurul Onay Belgesi sisteme yüklenmelidir. Etik Kurul Onay Belgesi ile projede yer alan bilgilerin (içerik ve isimler yönünden) birebir aynı olması gerekir. Etik Kurul Belgesi pdf formatında yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyan Formu: Bu form hak sahipliği belirlenemeyen/bölünemeyen tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından imzalanır.

Proje Önerisi Üzerindeki Paylı Hak Sahipliği Beyan Formu: Bu form hak sahipliği belirlenebilen/bölünebilen tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından imzalanır.

Hak sahipliği beyan formlarından (Ortak/Paylı) bir tanesinin doldurulması yeterlidir

Projede tek kisinin görev alması halinde de formun doldurulması zorunludur.

Hak Sahipliği Beyan Formu başvuru formu ekinde BAPSİS’ten çıktı alınır ve doldurularak imzalanır

Tez Önerisi Onay Belgesi: Lisansüstü Tez Projesi başvurularında zorunludur. İlgili birimden alınmış belge sisteme yüklenir ve başvuru dosyasına eklenir.

 DETTO Buluş Bildirim Formu Teslim Edildi Belgesi: DETTO tarafından düzenlenir ve pdf formatında sisteme yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

DEÜ FMH Kurul Karar Örneği:DETTO tarafından düzenlenir ve pdf formatında sisteme yüklenerek başvuru dosyasına eklenir.

 • Proje başvurusu sırasında bütçeyi oluşturan kalemler mevcut havuzdan seçilerek eklenir. Havuzda yer almayan kalemlere ilişkin olarak http://bap.deu.edu.tr/tr/bap-formlar/ web adresinde yer alan TİF Kodu talep formu doldurularak arastirma@deu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmelidir. Talep edilen kodlar açılarak tarafınıza e-mail yoluyla bilgi verildikten sonra havuzdan seçilebilir hale gelecektir.
 • Başvuru için BAPSİS üzerinde tüm alanlar doldurulur ve kaydedilir. Başvuru için gerekli diğer belgeler sisteme yüklenir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili proje türü için istenilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulmuş yüklenmiş olması gereklidir.
 • Tüm alanların doldurulmasının ve gerekli evrakların yüklenmesinin ardından başvuru tamamlanarak hem online olarak hem de imzalı çıktılar ilgili birime (Dekanlık, Enstitü, Merkez, Yüksekokul) gönderilir. İlgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Birimimize gönderilir.
 • BAP Koordinasyon Biriminde evrak kontrolleri yapılır eksik belge yoksa ilk Komisyon toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • Projeler komisyon üyeleri tarafından incelenir ve yürütücüden projeyi revize etmesi istenebilir.
 • Ön incelemeden sonra hakem ataması yapılır. Hızlı Destek ve Altyapı Projeleri komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Çok Disiplinli Güdümlü Projeler için Komisyon farklı değerlendirme süreçleri öngörebilir. Diğer tüm proje türleri için hakem ataması yapılır.
 • Hakemlerden gelen raporlar Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Rektör Onay’ına sunulur.
 • Projeler Rektör tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Proje başvurusunun doğru proje türü seçilerek yapılması, süreci kısaltacak önemli bir husustur.

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.