Mevzuat

Üniversitemiz Özgelirleri İle Proje Desteklenmesi, Yürütülmesi, İzlenmesine İlişkin Metinler:
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26/11/2016)
Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge (27/02/2017)
• Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi (27/02/2017)
2017 Yılı BAP Uygulama Esasları  (Şubat 2017)
Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (29/08/2012)
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (05/02/2013)

Projelerin Satın Alma Süreçlerine İlişkin Metinler:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki Esaslar (01/12/2003) PDF
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki Esaslar (01/12/2003) Resmi Gazete
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Tebliği (2017)

Projelerden Görevlendirme Süreçlerine İlişkin Metinler:
6245 Sayılı Harcırah Kanunu (18/02/1954)
2547 Sayılı Kanun’un 39’uncu Maddesi
6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (2017)
Ön Ödeme Usul ve Esasları
5018 Sayılı Kanun’un 35’inci Maddesi Uyarınca Ön ödeme Verilmesi
• 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:462 Elektronik Bilet Hk.

Üniversitemiz Özgelirleri & Hazine Yardımları Destekli Projelerin Ödeneklerine İlişkin Metinler:
Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller (08/05/2012) Son Hali
Bilimsel Araştırma Projelerinin Özel Hesap Yoluyla Kullanımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (08/05/2012)
Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller (01/01/2010)

 

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.